We zijn één van de negen gemeenten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Amersfoort. Onze gemeente is een levendige stadsgemeente met ongeveer 480 leden: jongeren in opleiding, gepensioneerde ouderen,starters en vijftigers, gezinnen met jonge of oudere kinderen. 

Ons ideaal

Een eigentijdse gemeente die de kenmerken heeft van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem, zoals je kunt lezen in het Bijbelboek Handelingen. Deze kenmerken zijn:

 1. trouw aan het onderwijs van de apostelen
 2. avondmaal vieren en bidden
 3. een gemeenschap vormen en gaven delen
 4. getuigen van ons geloof

We bidden daarvoor tot de Heilige Geest om moed en volharding voor onszelf en elkaar. We bekijken onszelf niet door een ‘roze bril’. Wij zijn een gemeente van zondaren, maar we weten we ons gered door het bloed van Jezus Christus.

Eredienst

Elke zondag houden we twee erediensten. Daar ontmoeten we elkaar, zingen we samen, bidden tot God en luisteren naar Zijn Woord. Onze houding gaat hierdoor veranderen. Wij groeien in oprecht geloof, belijden de naam van de Heer voor de mensen, zijn aanspreekbaar op ons geloof en gebruiken de mogelijkheden die de Heer geeft om Hem bekend te maken.

Leiding

De leiding van onze gemeente is in handen van de kerkenraad: een dominee, veertien ouderlingen en acht diakenen.

Kerkelijk werk

Voor iedereen die wil meehelpen is er iets te doen. Allerlei commissies en werkgroepen zijn actief. Om overzicht te houden zijn ze ondergebracht in vijf taakgroepen: Vieren, Leren, Dienen, Delen en Sturen.

 1. Vieren.
  Liturgiecommissie, Beamteam, Kind en eredienst (Crèche, Kindermoment, Bijbelklas, Muzikale begeleiding (Organisten, Orkest, Cantorij, Koperblazers en Band), Bloemengroep en Preekvoorziening.
 2. Leren. 
  Catechese, Bijbelstudie, Jeugdwerk, Groeigroepen, Huiskringen en Werkgroep Jaarthema.
 3. Delen. 
  EASY ( w.o. Cristianity Explored, XEE-cursus, koffieochtend, samenzang Nijenstede en snuffelmarkt), Zending & Hulpverlening, Contactpersonen Evangelisatie & Moslims en Nederlands Iraanse Diensten. 
 4. Dienen.
  Diaconie, Pastorale Hulpverleners, Ouderencommissie, Vervoer, Ziekenbezoek, Kerstpakket, Kandelaarkas en Wijkcoördinatoren. 
 5. Sturen. 
  Commissie van Beheer, Kerkmeester, Boekhouder, Penningmeester, Begeleidingscommissie, Kosters, Commissie Kerkelijke Bijdrage, Kerkmunten, Kerktelefoon, Redactie Kerkblad en Website, Kerkelijk Bureau, Archivaris en Commissie communicatie ( w.o. kerkblad, website en jaarboekje).

 

Download hier onze folder: Welkom in de Kandelaar