Met het oog op een zorgvuldige en evenwichtige invulling van de dienst der gebeden heeft de kerkenraad een rooster vastgesteld voor de dertien zondagen van elk kwartaal met elk een eigen thema. Voorgangers die in de morgendienst voorgaan, worden verzocht het thema dat is genoemd bij de desbetreffende zondag van het kwartaal, met de genoemde punten (bedoeld als voorbeelden) in het voorbedengebed op te nemen. Punten die bij andere zondagen worden genoemd, worden alleen in het gebed gebracht als daar een actuele aanleiding voor is.


1 – barmhartigheid

 • mensen die in armoede of financiële zorgen leven
 • het werk van de diakenen en de onderlinge hulp in de gemeente
 • Vluchtelingen in de wereld, asielzoekers in Nederland

 

2 – evangelisatie

 • activiteiten vanuit onze gemeente ontplooid
 • onze medeburgers in de stad Amersfoort die Christus niet kennen
 • inzonderheid de immigranten
 • het werk van ICF (Oase, Grace Church) en de Ned.-Iraanse diensten en hun bezoekers


3 - zending en hulpverlening

 • het zendingswerk in Congo, de politieke situatie in Congo
 • overig zendingswerk, zending onder de joden
 • het werk van De Verre Naasten
 • andere christelijke hulpverleningsprojecten, b.v. in Midden- en Oost-Europa
 • Internationale hulpverlening: armoedebestrijding, gezondheidszorg (aids)


4 – overheden

 • de Koning en zijn huis
 • allen die over ons gesteld zijn om te regeren: Europees, landelijk, provinciaal, plaatselijk
 • hen die ons bij de overheid vertegenwoordigen, inzonderheid de christenen onder hen
 • allen die orde en veiligheid moeten handhaven (politie, rechterlijke macht,               gevangenissen)


5 – gemeente

 • het herderlijk vermaan van de ambtsdragers
 • het helpen van onze broeders en zusters in de kerk
 • bijbelstudieverenigingen
 • allerlei kerkelijk werk, o.m. in com­missies zoals: commissie van beheer, liturgiecommissie, toerustingscommissie


6 – wereld

 • Vrede in de wereld (o.a. in en rondom Israël)
 • de machthebbers in het geheel van de wereld, het recht onder de volkeren
 • Militairen op vredesmissies
 • Bescherming van Gods schepping tegen uitroeiing en uitbuiting
 • Slachtoffers van natuurrampen


7 – kerken

 • Kerkelijke eenheid in Nederland
 • Zusterkerken in het buitenland
 • Bijbelvertaling en –verspreiding
 • Vervolgde christenen

 

8 – lijden

 • mensen met lichamelijke of psychische moeiten
 • langdurige verpleegden en andere langdurig zieken
 • lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
 • gevaren die onze gezondheid bedreigen
 • zorginstellingen en hun medewerkers


9 – arbeid

 • Het dagelijks werk
 • Christelijke omgang met collega’s
 • Werkloosheid


10 – kinderen

 • opvoeding van kinderen
 • de ongeboren kinderen en hun moeders
 • het onderwijs op de scholen
 • catechisatie en jeugdverenigingswerk.   


11 – volwassenen

 • relatie- of huwelijksproblemen, echtscheidingen
 • weduwen en weduwnaars
 • ongehuwden en kinderlozen
 • mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid
 • strijd tegen aanvechtingen in het algemeen


12 – jongeren

 • jongeren in de kerk, vooral die moeite hebben de goede levensrichting of levensstijl te vinden of vast te houden
 • jongeren die aan openbare universiteiten en hogescholen studeren
 • jongeren die in een wereldse omgeving werken
 • jongeren in de krijgsmacht
 • bescherming tegen de verleidingen van deze tijd

 

13 - theologische universiteit

 • het onderwijs aan de TU te Kampen
 • de voorziening in dienaren des Woord
 • geref. theologisch onderwijs in het buitenland